+32 (0) 498 81 05 90
WhatsApp

Toepassingsgebieden

De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op online bestellingen. De klant moet voorafgaand aan zijn online bestelling specifiek de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden. Bij elke bestelling wordt hem gevraagd deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, zonder deze stap wordt de transactie niet afgerond. Elke klant wordt dus geacht kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden door een bestelling te plaatsen. We wijzen formeel elke clausule af die op elk document van onze klanten voorkomt, onze voorwaarden, algemeen of specifiek, zijn altijd van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. (vanaf schrijven 01/01/2022)

Identiteit en contactgegevens van de klant

De Klant dient het hem ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, waarop hij de voor zijn identificatie noodzakelijke gegevens zal vermelden en in het bijzonder zijn naam, voornaam, eventueel BTW-nummer en postadres. Bovendien moet de Klant zijn e-mailadres en een wachtwoord van zijn keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk zal zijn en dat hij nodig heeft om zich later op de Site te identificeren. De Klant aanvaardt dat de invoer van deze twee identificatoren een bewijs is van zijn identiteit en geeft uiting aan zijn instemming met deze algemene voorwaarden voor online verkoop.

Deze gegevens mogen vervolgens alleen worden gebruikt voor de specifieke behoeften van ons bedrijf, om u onze commerciële aanbiedingen te sturen en om u op de hoogte te houden van de evolutie van ons bedrijf. (Meer details onder het kopje hieronder: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf)

Geldigheid van kennisgevingen tussen partijen

Alleen de volgende e-mailadressen worden als geldig beschouwd voor communicatie tussen partijen: hello@slv-group.be

  • Wat de klant betreft: het e-mailadres dat u op uw bestelformulier heeft ingevuld.
  • Wat het bedrijf betreft: het volgende e-mailadres: hello@slv-group.be

Producten en monsters

De klant kan het materiaal lezen dat te koop wordt aangeboden op onze site en kan er vrijelijk naar toe gaan en er doorheen bladeren. Als hij aanvullende aanvullende informatie over hem wenst, nodigen we hem uit om zijn verzoek om informatie in te dienen via het vak "contacteer ons" voorafgaand aan een definitieve bestelling. Anders wordt het contract verondersteld perfect te zijn vanwege de validatie van de bestelling.

Bestelregistratie en procedure

Als de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij het materiaal waarin hij geïnteresseerd is, de gekochte hoeveelheid en drukt hij zijn interesse uit door op het vakje "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. De Klant kan op elk moment: - een overzicht van de bestelling verkrijgen door te klikken op "Bekijk mijn winkelmandje", - eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens corrigeren door te klikken op "verwijderen" of "corrigeren" of "terug naar winkelmandje" ”; de correctie is echter niet meer mogelijk zodra de klant op "bevestig mijn bestelling" heeft geklikt.

Zodra hij op "Mijn bestelling valideren" klikt, valideert de klant zijn bestelling definitief: de bestelling is geregistreerd. De Klant kan eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens dan niet meer corrigeren. De Klant wordt een koper onder de aanvaarde specifieke en algemene voorwaarden. De bestelbon wordt opgenomen in onze computerregisters, zelf bewaard op een betrouwbare en duurzame drager, en geldt als bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen. Het contract wordt dan in elektronische vorm gearchiveerd en is uitsluitend bedoeld voor ons gebruik.

U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van de ontvangst ervan en ter bevestiging van de verwerking en de essentiële elementen ervan.

Het bedrijf verbindt zich binnen de grenzen van zijn beschikbare voorraad zodra de betaling op zijn bankrekening is ontvangen. Indien een leveringsprobleem of een abnormaal lange leveringstermijn te voorzien is op het moment van ontvangst van het verschuldigde bedrag, zal het bedrijf onmiddellijk contact opnemen met de klant die zijn aankoop dan kosteloos kan annuleren.

Bevestiging / Intrekking van de bestelling en annulering

Conform de bepalingen van de artikelen VI.47 ss van het Wetboek van economisch recht beschikt de "consumenten"-klant, dat wil zeggen die voor zijn privé- en niet-professionele behoeften heeft gekocht, vanaf de levering over een termijn van 14 vrije dagen om het/de bestelde product(en) ongeopend en dus ongebruikt op haar kosten terug te sturen voor terugbetalingsdoeleinden. Bij terugbetaling worden de kosten van levering en eventuele herverpakking in mindering gebracht.

Het herroepingsrecht zal worden toegepast door het terugzenden van het formulier voorzien in Bijlage 2 van het Wetboek van Economisch Recht en ter beschikking gesteld via de link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files /Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf terug te sturen naar het e-mailadres: hello@slv-group.be

De prijs

De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief btw, omdat de fabrikant in Polen is gevestigd en de transactie dus wordt uitgevoerd tussen een particuliere klant die de extra 23% btw moet betalen of een professionele klant die in staat zal zijn hiervan te profiteren op de specifieke voorwaarde dat hij binnen de 5 werkdagen het bewijs levert van de bevoegde autoriteiten van het land waar zijn bedrijf is geregistreerd dat hij gemachtigd is om dit soort transacties tussen landen uit te voeren, de onderstaande link kan helpen u https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr

De prijzen op onze site zijn geldig op het moment van de transactie, betaling dient als bewijs. Ze worden gegarandeerd zoals berekend door de applicatie wanneer de bestelling wordt geregistreerd. Als er echter door een systeemstoring een onjuiste prijs was berekend en doorgegeven, zou dit zo snel mogelijk onder de aandacht van de klant worden gebracht om de klant de juiste verkoopprijs door te geven en zijn akkoord over de wijziging te vragen voor elke update. layout.

Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het moment van de bestelling en die van de levering, is ten laste van de klant.

Het toegepaste btw-tarief kan ook worden aangepast aan de fiscale situatie van de klant of de plaats van levering in overeenstemming met de wet.

Promocode

Als de klant een "Promotiecode" van het bedrijf heeft gekregen waarmee hij van een korting kan genieten, zal hij de "Promotiecode" aangeven die voorkomt op de commerciële aanbieding die hij heeft ontvangen en dit, voordat hij op "mijn bestelling bevestigen" klikt ". Als hij dit niet aangeeft, kan het commerciële aanbod hem niet worden toegekend op deze bestelling.

Elke promotiecode kan slechts één keer worden gebruikt en moet worden gebruikt tijdens de geldigheidsperiode die in de aanbieding wordt aangekondigd.

Betaling

Betaling voor online bestellingen kan alleen worden gedaan door de procedure te volgen die op de site wordt beschreven. De voorafgaande betaling is altijd voorwaardelijk voor de bestelling en het sluiten van het contract. Als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 10.000, staat het systeem u niet toe de bestelling te valideren en moet er opnieuw contact met u worden opgenomen om een ​​afspraak te plannen. Het is dan geen online verkoop meer.

Evenzo dient u voor elk verzoek om een ​​ander betaalmiddel rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf, maar het is geen online verkoop die onderhevig is aan de specifieke wetgeving die daarop betrekking heeft.

De gebruikelijke algemene verkoopvoorwaarden van de vennootschap zijn dan van toepassing en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

Elke toeslagfactuur die 30 dagen na de datum ervan niet is betaald, wordt verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag en leidt tot de debitering van een conventionele intrest van 10% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving.

Elk bedrag dat ons bedrijf verschuldigd is, is onderworpen aan dezelfde voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden of beschikbaarheid

Levering of beschikbaarheid kan gebeuren op ons hoofdkantoor of op de plaats aangegeven bij de bestelling.

Elke door de klant gevraagde wijziging van de plaats van levering of terbeschikkingstelling moet noodzakelijkerwijs het voorwerp uitmaken van een nieuwe berekening van de prijs en de betaling van de gebruikelijke toeslag voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitrusting.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de plaats van levering, garandeert het bedrijf van zijn recht om op deze plaats te worden afgeleverd en van de afwezigheid van enig bijzonder risico op de aangewezen plaats.

De plaats van storting moet goed bereikbaar zijn. Deze toegankelijkheid wordt beoordeeld door de vervoerder, die volgens hem kan besluiten de goederen langs de kant van de weg te zetten als dat nodig blijkt.

Elke verhoging van de kosten wegens afwezigheid van de klant op het vastgestelde tijdstip is voor zijn rekening.

Deadlines

Onze levertijden in geval van verkoop zijn in principe 72 uur voor voorraadmateriaal maar zijn indicatief voor zover we alle nodige middelen aanwenden om u binnen de op het bestelformulier vermelde termijn te leveren. Alle gevallen van overmacht ontheffen ons van alle aansprakelijkheid. In het bijzonder moeten als gevallen van overmacht worden beschouwd: stakingen, oproer, slecht weer, tekort aan transportmiddelen, brand, machinebreuk, problemen van onvrijwillige organisatie binnen het bedrijf, enz.

Klachten

Over het algemeen moeten alle klachten, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk worden ingediend en in ons bezit worden gesteld binnen de 7 dagen na levering voor een verkoop. Na deze periode kunnen ze niet meer in aanmerking worden genomen.

Garanties

De foto's, illustraties en bijbehorende teksten die op de site zichtbaar zijn, houden geen enkele contractuele of wettelijke garantie in.

Wij verwijzen u naar de uitleg die wij geven over onze apparatuur op de pagina's van onze site.

Elke garantie is strikt beperkt tot de vervanging van defecte apparatuur, met uitsluiting van elke andere vergoeding en in het bijzonder de arbeidskosten opgelopen door de defecten en transportkosten.

Elke ingreep aan de machines zonder onze toestemming is ten strengste verboden en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Alle defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, waterschade, storm, verlies, oxidatie, val of schok, nalatigheid, slecht onderhoud, zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Beperking van aansprakelijkheid

Na ontvangst is de steiger de verantwoordelijkheid van de kopende opdrachtgever. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af wegens onjuiste installatie van de steiger indien deze niet door haar is uitgevoerd. De opdrachtgever is steeds verplicht de toegang tot de steiger te beperken tot enkel bevoegde personen en de geldende wetgeving na te leven, in het bijzonder op vlak van veiligheid. Afhankelijk van het type steiger specificeren we de belasting die het kan dragen en alle nuttige elementen voor het gebruik ervan, maar de klant is als enige verantwoordelijk als deze belasting wordt overschreden of in geval van abnormaal gebruik van de steiger of de slechte installatie als het is niet gedaan door het bedrijf.

In overeenstemming met de wet verstrekken wij u de rekennota's die vooraf zijn opgesteld door de steigerfabrikanten. Indien u rekennota's wenst die specifiek zijn voor de werf, kunnen we beroep doen op een ingenieursbureau om ze te berekenen, de erelonen hiervan zullen volledig aan u gefactureerd worden.

Voor zover ons bedrijf zich krachtens een wettelijke of contractuele bepaling niet van onze volledige aansprakelijkheid zou kunnen vrijwaren, zal deze in alle gevallen beperkt zijn tot de schade die rechtstreeks voortvloeit uit het defect en dus voorzienbaar is. bij inschrijving op het contract en gemaximeerd op de waarde van de apparatuur.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gederfde winst, schade als gevolg van schade in de ruime zin van het woord en/of enige andere directe of indirecte schade van welke aard dan ook. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet inherent is aan de verkochte apparatuur, maar die het gevolg is van een externe oorzaak die totaal niets met ons bedrijf te maken heeft, ongeacht of de klant een fout heeft begaan of niet.

De Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de verkochte apparatuur, in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen.

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid als dit materiaal niet overeenkomt met de behoeften van de klant, aangezien deze buiten de contractuele reikwijdte vallen.

Vanaf het moment van beschikbaarheid zijn wij niet aansprakelijk voor enige vergoeding voor ongevallen aan personen, schade aan eigendommen, winstderving of enig ander nadeel dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze machines.

>

Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, hetzij visueel of geluid, gereproduceerd op de website van het bedrijf, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het beeldrecht. Ze zijn volledig eigendom van het bedrijf. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur. Het aanbrengen van een hypertekstlink naar de site van het bedrijf, met behulp van de techniek die bekend staat als framing of deeplinking, is ten strengste verboden. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de bedrijfscatalogus is ten strengste verboden. Aan de ontwikkeling en productie van deze laatste heeft het bedrijf de grootste zorg besteed. Het bedrijf wijst echter alle verantwoordelijkheid af in het geval dat informatie onjuist is. Het bedrijf kan de gepresenteerde informatie op elk moment wijzigen zonder de minste voorafgaande waarschuwing.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Ten aanzien van de particuliere consument zijn deze algemene voorwaarden slechts van toepassing voor zover ze voldoen aan deel VI van het nieuwe Belgische wetboek van economisch recht dat op 31 mei 2014 in werking is getreden overeenkomstig de Europese wetgeving. Het bedrijf geeft in geen geval enige garantie voor naleving van andere lokale wetgeving die op u van toepassing kan zijn, wanneer de klant de website vanuit andere landen bezoekt.

De nietigheid van een bepaling impliceert in geen geval de nietigheid van alle voorwaarden.

Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze geschenken en in het bijzonder met betrekking tot hun interpretatie, uitvoering of geldigheid, is onderworpen aan het Belgisch recht.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen in onze vestigingen, wat de bevoegdheid inhoudt van de Belgische rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel tenzij de wet anders bepaalt in het geval dat de klant niet-professioneel is.

In geval van een geschil zal er eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Als beide partijen akkoord gaan, kan de bemiddelingsprocedure worden gebruikt, met name de Europese bemiddelingsdienst (http://ec.europa.eu/odr/)

Bovenaan de pagina